Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Totalnie Twoja Bajka” w ramach projektu „Wybierz stronę”.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, zamieszkała w Dobroszycach 56-410, ul. Kręta 8.
Konkurs nosi nazwę „Totalnie Twoja Bajka” i jest organizowany w ramach projektu edukacyjno-społecznego o nazwie „Wybierz Stronę” pod Patronatem Fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Partnerem medialnym konkursu są: Mamo to ja, babyonline.pl, ohme.pl, 
Partnerami konkursu są: Mamissima, Maki Mon Ami, Primamoda, Organique.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wybór w ciągu 11 miesięcy (od lutego 2016 roku do grudnia 2016 roku) 3 bajek, które w 2017 roku zostaną zamieszczone w książce „Totalnie Twoja Bajka” autorstwa Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
a. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, która, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie drogą mailową:

  • 1 bajki w formacie word, maksymalnie 4000 znaków.
  • dane osobowe: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon
  • wyrażenie zgody na publikację bajki na profilu Facebook na stronie www.wybierzstrone.com.pl oraz w materiałach zewnętrznych i wewnętrznych projektu.
  • wyrażenie zgody na publikację bajki w książce „Totalnie Twoja Bajka”
  • wyrażenie zgody na przełożenie bajki na spektakl teatralny i wystawienie jej w wybranym przez Organizatora konkursu teatrze
  • zamieszczenie w przesłanym mailu klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, na zasadach wskazanych w jego Regulaminie. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią Regulaminu oraz akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na publikację przesłanej bajki na profilu Facebook, na stronie www.wybierzstrone.com.pl, w książce „Totalnie Twoja Bajka” oraz w materiałach zewnętrznych i wewnętrznych projektu.”

c. Nadesłanie bajki wraz z powyższą klauzulą równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.
d. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

4. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU
a. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: konkurs@wybierzstrone.com.pl w tytule wpisując „Totalnie Twoja Bajka_tytuł bajki_autor”
Uczestnik musi wypełnić wszystkie postanowienia Regulaminu. Tylko takie zgłoszenia będą brane pod uwagę w konkursie.
b. Termin nadsyłania bajek to: 28.01.2016 rok do 31.12.2016 roku
c.Zgłoszenia dokonane po terminie, dokonane przez uczestników nie spełniających wymogów określonych w Regulaminie, a także zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, w szczególności nie zawierające pisemnych oświadczeń dotyczących publikacji bajki wymaganych przez Regulamin zostaną przez organizatora Konkursu odrzucone.

 

5. JURY KONKURSU
W skład Jury konkursu wchodzą: Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, właściciel firmy Mamissima Magdalena Jankowska oraz zaprzyjaźniona z projektem gwiazda (inna w każdym miesiącu).

 

6. PRZEBIEG i ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
a. Jury konkursu na podstawie przesyłanych w terminie konkursu bajek, raz w miesiącu wybierze 3 bajki i nagrodzi je zestawem upominków od Partnerów.
b. W terminie 01.01.2017 roku – 31.01.2017 roku Jury z wybranych w ciągu 11 miesięcy bajek (w sumie 33 wybrane bajki, 3 w każdym miesiącu trwania konkursu) wybierze 10 bajek.
c. W dniu 01.02.2017 r. wybrane przez Jury bajki zostaną opublikowane na Facebooku projektu oraz na stronie www.wybierzstronę.com.pl. Przez 14 dni od daty zamieszczenia bajek internauci wybiorą ich zdaniem 3 najciekawsze, najpiękniejsze bajki. Bajki te zostaną opublikowane z książce „Totalnie Twoja Bajka” autorstwa Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz. Data publikacji książki zostanie podana na stronie www projektu. Ponadto 3 wybrane przez internautów bajki zostaną nagrodzone specjalnymi zestawami nagród od Partnerów projektu.
d. Finaliści konkursu zostaną powiadomione o fakcie ich wyboru drogą mailową.

 

7. NAGRODY
a. W ramach nagrody zwycięzcy konkursu raz w miesiącu otrzymują zestawy od Partnerów:
Jeden zestaw będzie zawierać: vouchery od Mamissima, Primamoda, Organique - każdy o wartości 300 zł. Wartość jednego, pełnego zestawu wynosi 900 zł. 
Trzy zwycięskie bajki zostaną nagrodzone specjalnym zestawem od Partnerów oraz zostaną opublikowane w książce „Totalnie Twoja Bajka”.
b. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę nagród na wypłatę w pieniądzu.
c. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
d. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.

 

8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
a. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przyznania nagrody.
b. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
c. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Katarzyna Burzyńska-Sychowicz.
d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w przekazane dane oraz ich poprawiania.
e. Podane dane osobowe nie są przekazywane do serwisu Facebook.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. W Konkursie nie mogą brać udziału wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia Organizatora.
b. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
c. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
d. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na swoim profilu na Facebook.
e. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Konkursie na osobę trzecią.
f. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
g. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani też z nim związany.
h. Przystępując do Konkursu Uczestnik zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności za zdarzenia związane z przystąpieniem do Konkursu i jego przeprowadzeniem.
i. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: konkurs@wybierzstrone.com.pl